STATUT KRAJOWEJ RADY TRANSPLANTACYJNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 maja 2006 r.

w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej


Na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

§. 1.


Krajowej Radzie Transplantacyjnej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.


Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. Urz. MZ i OS Nr 2, poz. 3).

§ 3.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2006 r.


S T A T U T
KRAJOWEJ RADY TRANSPLANTACYJNEJ

§ 1.

1. W skład Krajowej Rady Transplantacyjnej zwaną dalej „Radą” wchodzą powołani przez ministra właściwego do spraw zdrowia, jako członkowie:

1) krajowi konsultanci z następujących dziedzin: transplantologii klinicznej, hematologii, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej i okulistyki;

2) eksperci w dziedzinach: etyki, socjologii, filozofii i prawa;

3) eksperci z zakresu bankowania tkanek i komórek i transplantologii klinicznej, w tym reprezentujących transplantologię kliniczną u dzieci w zakresie chorób: nerek, serca, wątroby, trzustki, płuc, układu krwiotwórczego i nowotworowych;

4) przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej.

2. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady.
3. W pracach Rady może uczestniczyć minister właściwy do spraw zdrowia lub jego przedstawiciel.
4. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszani eksperci z różnych dziedzin nauki bez prawa udziału w głosowaniach.

§ 2.


Rada wybiera spośród swego grona zastępcę przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 3.


Do zadań przewodniczącego Rady należy:

1) przygotowywanie projektów planów pracy i posiedzeń Rady;
2) ustalanie i przesyłanie członkom Rady terminów posiedzeń Rady i projekty porządków jej obrad;
3) powoływanie spośród członków Rady stale lub doraźnie działających zespołów roboczych w celu usprawnienia prac Rady;
4) zlecanie przygotowania ekspertyz, ocen i opinii;
5) przedstawianie Radzie projektów opinii, wniosków, ocen i sprawozdań;
6) przedstawianie opinii, wniosków, oceny i sprawozdań przyjętych przez Radę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
7) przedstawianie stanowiska w przedmiocie medycznych kryteriów wyboru biorców.

§ 4.


1. Rada obraduje na posiedzeniach odbywających się co najmniej 4 razy w roku kalendarzowym.
2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady lub na jego wniosek zastępca przewodniczącego Rady.
3. Posiedzenie Rady zwołuje się również na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 5.


Wynagrodzenia za przygotowanie ekspertyz, opinii i ocen niezbędnych dla wykonywania zadań Rady ustala się w umowach cywilno-prawnych.

§ 6.


1. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym oraz zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady.
2. Przewodniczący Rady może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady zarządzić głosowanie tajne.

§ 7.


1. Z przebiegu posiedzeń Rady sporządza się protokoły, który podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności przewodniczącego Rady, zastępca przewodniczącego Rady.
2. Protokoły zawierają:

1) listę uczestników;
2) porządek dzienny;
3) treść obrad;
4) podjęte ustalenia w formie opinii lub wniosku.

§ 8.


1. Członkowie Rady za udział w posiedzeniu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 270 złotych.
2. Członkowie Rady otrzymują diety i zwrot kosztów przejazdów na zasadach określonych dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju.

§ 9.


1. Do zadań Komisji Etycznej należy w szczególności opiniowanie wniosków o przeprowadzenie:

1) pobrania i przeszczepiania narządu od żywego dawcy na rzecz osoby nie będącej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osobą przysposobioną lub małżonkiem;
2) przeszczepienia komórek, tkanek lub narządów pobranych od zwierząt.

2. Komisja Etyczna wybiera przewodniczącego ze swego składu większością głosów.
3. Komisja Etyczna opiniuje przedstawione wnioski i zatwierdza je w głosowaniu jawnym większością głosów.
4. Do członków Komisji Etycznej stosuje się odpowiednio przepisy § 8.

§ 10.


1. Po zakończeniu danego zadania zespół roboczy, o którym mowa w § 3 ust.3 składa sprawozdanie z jego wykonania przewodniczącemu Rady.
2. Do członków zespołów roboczych stosuje się odpowiednio przepisy § 8.

§ 11.


Wydatki związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 12.


Obsługę organizacyjną i techniczną Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

Portale tematyczne:

federacjapacjentow
przeszczeprodzinny
przeszczepienie